Gallegogl
Gallegogl
Aceso de usuarios
Aceso de usuarios
Contidos da web
Área de usuarios

Modalidades de Colexiación

Exercentes libres da profesión por conta propia

Deberán colexiarse nesta modalidade todos aqueles profesionais graduados/as sociais que se dedican a asesorar, xestionar tramitar e representar a terceiros (xa sexan particulares ou empresas) ante os diferentes Organismos. O marco no que se desenvolven as súa funcións pode adoptar a forma de Persoa Física ou a de Persoa Xurídica, cando se trata dunha Sociedade Profesional.

Cuota Mensual Incorporación
42,48 € 193,23 €

Exercente da profesión por conta allea

Encadraranse nesta modalidade os/as graduados/as sociais que están desenvolvendo as súas funcións profesionais nunha soa empresa, realizando as tarefas ou xestións propias da súa profesión dentro do Departamento de Recursos Humanos da mesma.

Cuota Mensual Incorporación
28,32 € 126,02 €

Non exercente

Os/as graduados/as sociais que no momento da súa colexiación non exercen ningunha actividade propia da profesión de graduado/a social, pero que non obstante desexan estar colexiados/as, poderán face-lo nesta modalidade, podendo disfrutar dos servizos do Colexio como son: cursos e seminarios, publicacións, etc.

Cuota Mensual Incorporación
14,16 € 83,31 €

Pre-colexiados/as

Alumnos/as da Facultadede Ciencias Xurídicase do Traballo matriculados no título de Graduado/a en Relacións Laborais e Recursos Humanos. Esta modalidade ten como finalidade a introdución do futuro Graduado/a no colectivo profesional no que debe integrarse ao finalizaros seus estudios. A pre-colexiación permitiralle obter o carné de pre colexiado/a con validez ata o final do curso académico, acceder ao servizos nas mesmas condicións que os/as colexiados/as: actividades de formación, información das diferentes actividades do Colexio, bolsa de traballo, recibir os boletíns diarios e circulares e o acceso aos servizos web de uso restrinxido mediante unhas claves persoais.

En ningún caso se recoñecerán dereitos de sufraxio, activo ou pasivo; nin facultará de ningún modo para o exercicio profesional. A pre colexiación estará vixente dende a data da súa aceptación pola Xunta de Goberno deste Colexio Oficial ata o final do curso académico en vigor debendo renovarse cada curso académico. 

Requisitos

Deberá entregar a seguinte documentación no Colexio de Graduados/as Sociais de Pontevedra

Documentación xeral

 • Solicitude dirixida ao/a la Ilmo/a. Sr/Sra. Presidente/a del Colexio en impreso facilitado por la Secretaría.
 • Fotocopia compulsada do Título de Grado en Relacións Laborais e Recursos Humanos, Diplomado/a en Relacións Laborais ou Graduado/a Social, ou ben a Certificación de haber pagado os dereitos de expedición de títulos universitarios oficiais expedido pola Universidade.
 • Certificado de nacemento.
 • Fotocopia do D.N.I.
 • Certificado de residencia expedido polo Concello respectivo.
 • Orden de domiciliación de cargo directo SEPA.
 • Fotografía tamaño carné.
 • Autorización ao tratamento de datos.

Documentación específica

EXERCENTE LIBRES DA PROFESIÓN POR CONTA PROPIA

 • PERSOA FÍSICA TITULAR DE DESPACHO
  • A documentación antes citada.
  • Alta en Autónomos/as e Censual 036 (fotocopia compulsada).
 • PERSOA FÍSICA SOCIA DE PERSOA XURÍDICA, SOCIEDADE CIVIL OU COMUNIDADE DE BENS
  • Escritura da constitución onde apareza o/a socio/a da Sociedade.
  • Alta en el réxime xeral ou autónomo/a (segundo % de participación).
  • Alta Censual 036 da Sociedade.
 • PERSOA FÍSICA (EMPREGADO/A DA ADMINISTRACIÓN, SINDICATO OU ASESORÍA)
  • Fotocopia compulsada do contrato de traballo coa categoría de Graduado/a Social.

EXERCENTE DA PROFESIÓN POR CONTA ALLEA

 • Fotocopia compulsada do contrato de traballo rexistrado polo SEPE coa categoría de Graduado/a Social.

NON EXERCENTE

 • Soamente a documentación xeral.

Carné Colexial

Unha vez aprobada a súa solicitude de ingreso no Colexio, se lle confeccionará un carné colexial en formato PVC con foto, nome e apelidos, número de DNI, número de colexiado/a, tipo de colexiación e data de alta. (Custe 0€)

Para os EXERCENTES LIBRES, existe a posibilidade de confeccionar CARNÉ COLEXIAL (tarxeta criptográfica), co deseño corporativo homoxéneo en todos os Colexios Provinciais, aprobado en Pleno do Consello Xeral.

O citado carné o expide a FNMT o cal se lle incorporou un chip para os servizos propios da certificación electrónica, é dicir, este carné servirá para facer aquelas tramitacións que cada día son máis frecuentes coas diferentes administracións do Estado, (incluído co Ministerio de Justicia–LEXNET), tendo por tanto o colexiado/a a necesidadede descargarse en dito carné uns certificados que nos proporciona a Fábrica de Moneda y Timbre que certificaran a identidade e a tramitación segura de documentación.

Neste caso a foto terá que ter un tamaño en píxeles 224X295; Resolución 300 ppp, formato JPG estándar, (normaseformato da FNMT). PREZO: 25€

Usamos cookies có obxetivo de mellorar a experiencia dos nosos visitantes. Visita a páxina de Política de cookies para coñecer máis detalles.
Aceptar
Rexeitar
Identificación
Introduza o seu email e contrasinal para identificarse
Olvidaches a túa contrasinal?
Cancelar
Identificación fallida
O nome de usuario ou contrasinal non se corresponden con ningún dos nosos usuarios rexistrados.
Identificación correcta
Benvido/a, [usuario]
Reserva
Do you need to check a reservation that you did without registering in our website? Don't worry, we have you covered: you only need to provide the email used to create it and the reservation code.
Cancelar
Reserva non atopada
We could not find the reservation you're looking for. Maybe you made a mistake writing your email or the reservation code, you can check them and try again.
Recuperar contrasinal
Para recoupara a contrasinal, introduce o teu número de colexiado no seguinte campo:
Cancelar
Recuperar contrasinal
Si o número de colexiado está rexistrado no noso sistema, recibirá na bandexa de entrada un correo electrónico con instrucción para recuperar a contrasinal.