Gallegogl
Gallegogl
Aceso de usuarios
Aceso de usuarios
Contidos da web
Área de usuarios

Modificación no Rexistro de Sociedades

C/. Alfonso X O Sabio, nº. 3-1º - 36211 VIGO
Tfno.: 986.20.09.18
e-mail. cograsop@telefonica.net
www.cograsop.com

MODIFICACIÓN DE DATOS COLEXIAIS: REXISTRO SOCIEDADES PROFESIONAIS

(VER INSTRUCCIÓNS DE PRESENTACIÓN Ó DORSO)
Don/Dona (*)
con DNI Nº (*) Colexiado/a de COGRASOP Nº (*), como
administrador/a da sociedade (*),
solicita que se proceda a RECTIFICAR e/ou INCORPORAR os seguintes datos no rexistro de sociedades profesionais de COGRASOP: como parte do procedemento de alta en COGRASOP, solicito que se proceda a INCORPORAR os seguintes datos no rexistro de sociedades profesionais de COGRASOP:
Denominación social:
CIF:
Capital Social. O capital social da sociedade indicada, está integrado polos seguintes socios:
Órgano de Administración. O órgano de administración da sociedade indicada, pasa a ter a seguinte composición:
Nota: para cambialos datos do recadro anterior, deberá presentarse a documentación que o acredite: rexistro.

Datos de contacto

Enderezo:
Código Postal: Localidade: Provincia:
Teléfono: Móbil:
Correo electrónico:
En, a de de 20
Asinado colexiado/a
(*)Asdo.: Don/Dona
(*) Campos obrigatorios.
Nota: Cubrilos datos, indicando cunha “X” os cambios desexados. En caso de comunicación de datos por incorporación a COGRASOP, non será necesario indicar o número de colexiado.
Informámoslle, respecto dos datos de carácter persoal que nos facilita, dos seguintes extremos: Responsable de tratamento: Os seus datos serán tratados polo ILUSTRE COLEXIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIAIS DE PONTEVEDRA, con CIF ESQ3669005E. Finalidades e lexitimación: A finalidade do tratamento dos seus datos é xestión de Prevención de Riscos Laborais, xestión de colexiados/as, comunicacións informativas, xestión multimedia, xestión laboral, xestión fiscal e contable, xestión de candidatos/as a un posto de traballo, organización de eventos. Prazo: Os seus datos serán conservados mentres se manteña a relación comercial ou, no seu caso, durante o prazo legalmente esixido. Destinatarios: Os seus datos non serán cedidos a terceiros, salvo obrigación legal. Dereitos: Se desexa exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación e/ou portabilidade ou se desexa máis información respecto a tratamento dos seus datos, diríxase por escrito, axuntando unha copia dun documento acreditativo da súa identidade ao enderezo: r/ Alfonso X o Sabio nº3 1º, 36211 - Vigo (Pontevedra).


XESTIÓN DE DATOS COLEXIALES: SOCIEDADES PROFESIONAIS

Conforme ao estipulado nos Estatutos de COGRASOP, os/as colexiados/as están obrigados a comunicarlle seu modo ou modos de exercicio profesional no momento de solicitala súa incorporación o Colexio, as variacións que en estes modos se producisen posteriormente, os cambios de domicilio profesional, ou demais circunstancias que deben ser de coñecemento do Colexio segundo estes Estatutos.

Por outra parte, o art. 4.1, G) do Regulamento de Rexistro de Sociedades Profesionais de COGRASOP, as sociedades incorporadas a este Rexistro teñen a obrigación de deixar constancia de calquera cambio de socios e administradores e calquera modificación do contrato social.

A comunicación de datos no momento de incorporación ó Rexistro de Sociedades Profesionais, deberase efectuar o disposto no procedemento colexial para tramitación de ALTAS.

Aqueles colexiados que desexen actualizalos datos que figuran na súa ficha colexial, ou na ficha de aquelas sociedades das que sexan administradores, poderán facelo solicitando a actualización o área de Administración / Secretaría colexial. A realización de calquera corrección na base de datos colexial, requirirá a presentación da seguinte ficha debidamente cumprimentada e asinada polo administrador da sociedade acompañada dunha fotocopia do seu DNI.

A modificación dos datos relativos á denominación social, CIF, composición do capital social ou dos órganos de administración da sociedade, deberase aportar documentación xustificativa do cambio (Ex. Novo CIF, escritura notarial con inscrición no Rexistro Mercantil, etc). Neste suposto a actualización de datos so será efectiva cando se efectúe mediante solicitude á Secretaría colexial.

A modificación dos datos dunha sociedade profesional presentando o presente formulario, non exime o solicitante da obrigación de cumprir cos requisitos establecidos no procedemento de alta colexial, en caso de que así o estime a Secretaría colexial.

DEBERASE INDICAR, ADEMAIS AQUELES DATOS QUE DESEXE RECTIFICAR OU ENGADIR Á FICHA COLEXIAL DA SOCIEDADE, OS SEGUINTES DATOS:
  • A DENOMINACIÓN SOCIAL E O NÚMERO DE COLEXIADO DA SOCIEDADE.
  • NOME E APELIDOS, Nº DE COLEXIADO E FIRMA DO ADMINISTRADOR DA SOCIEDADE.
A entrega poderase efectuar na Sede Colexial ou remitíndoa por correo ordinario á seguinte dirección::
Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra.
Alfonso X O Sabio, nº.3-1º
36211 VIGO
Usamos cookies có obxetivo de mellorar a experiencia dos nosos visitantes. Visita a páxina de Política de cookies para coñecer máis detalles.
Aceptar
Rexeitar
Identificación
Introduza o seu email e contrasinal para identificarse
Olvidaches a túa contrasinal?
Cancelar
Identificación fallida
O nome de usuario ou contrasinal non se corresponden con ningún dos nosos usuarios rexistrados.
Identificación correcta
Benvido/a, [usuario]
Reserva
Do you need to check a reservation that you did without registering in our website? Don't worry, we have you covered: you only need to provide the email used to create it and the reservation code.
Cancelar
Reserva non atopada
We could not find the reservation you're looking for. Maybe you made a mistake writing your email or the reservation code, you can check them and try again.
Recuperar contrasinal
Para recoupara a contrasinal, introduce o teu número de colexiado no seguinte campo:
Cancelar
Recuperar contrasinal
Si o número de colexiado está rexistrado no noso sistema, recibirá na bandexa de entrada un correo electrónico con instrucción para recuperar a contrasinal.