Gallegogl
Gallegogl
Aceso de usuarios
Aceso de usuarios
Contidos da web
Área de usuarios

Modelo Rexistro de Sociedades

C/. Alfonso X O Sabio, nº. 3-1º - 36211 VIGO
Tfno.: 986.20.09.18
e-mail. cograsop@telefonica.net
www.cograsop.com

REGISTRO DE SOCIEDADES PROFESIONALES
REXISTRO DE SOCIEDADES PROFESIONAIS

INSCRIPCIÓN INICIAL

MODIFICACIÓN
Socios
Administradores/Rtes
Contrato Social

SOCIEDAD PROFESIONAL
SOCIEDADE PROFESIONAL

* ACTIVIDADES PROFESIONAIS QUE CONSTITUEN O OBXECTO SOCIAL
* ACTIVIDADES PROFESIONALES QUE CONSTITUYEN EL OBJETO SOCIAL

SOCIOS

Movimiento / Movemento
Alta
Baixa/Baja
Modificación
Movimiento / Movemento
Alta
Baixa/Baja
Modificación
Movimiento / Movemento
Alta
Baixa/Baja
Modificación
Movimiento / Movemento
Alta
Baixa/Baja
Modificación

PRESENTADOR

Aporta fotocopia DNI
Firmado:

Para a adecuada inscrición no rexistro de Sociedades Profesionais e a súa posterior xestión e prestación de servizos, será necesaria e obrigatoria a comunicación dos datos de carácter persoal dos membros da SOCIEDADE, así como dos administradores e representante da mesma. A negativa a dita comunicación impedirá a súa inscrición no mencionado Rexistro. A SOCIEDADE deberá comunicar calquera cambio de socios e administradores ou calquera modificación do contrato social, a fin de que o COLEXIO poda mantelos actualizados.

A SOCIEDADE comprometese, no seu caso, a comunicar ós seus membros, representantes e/ou persoas de contacto que designe ós seus dereitos e os canais establecidos para exercelos.

Le informamos, respecto dos datos de carácter persoal que nos ha facilitado, dos seguintes extremos: Responsable de tratamento: Seus datos serán tratados por ILUSTRE COLEXIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIAS DE PONTEVEDRA, con CIF ESQ3669005E. Finalidade e lexitimación: é [a incorporación da Sociedade, ós seus socios e administradores, así como o presentador, no Rexistro de Sociedades Profesionais do Colexio para así poder exercer as competencias correspondentes sobre os Profesionais colexiados].

A resposta ou cumprimentación deste formulario é necesaria para o cumprimento das finalidades anteditas, polo que deberá facilitar de forma obrigatoria os datos marcados con asterisco (*). O resto de datos ten carácter voluntario. Para poder manter ós seus datos actualizados, vostede deberá comunicar calquera modificación que se produza sobre os mesmos.

Ós seus datos serán cedidos a entidades e institucións cando sexa esixido pola lei ou cando sexa necesario para o cumprimento, mantemento e desenrolo da relación e se limite exclusivamente a esa finalidade.

Permitirase o acceso ós datos, por parte de empresas ou entidades externas, cando o Colexio precise da prestación dos correspondentes servizos indicando como tales, a título enunciativo e non limitativo os seguintes: mantemento dos equipos, asesoría e xestoría, non sendo cedidos a esas entidades a efectos legais.

Poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante escrito dirixido ó Colexio de Graduados Sociales de Pontevedra. Rúa Alfonso X O Sabio, 3 1º. 36211 Vigo.

Para la adecuada inscripción en el registro de Sociedades Profesionales y su posterior gestión y prestación de servicios, será necesaria y obligatoria la comunicación de los datos de carácter personal de los miembros de LA SOCIEDAD, así como de los administradores y representante de la misma. La negativa a dicha comunicación impedirá su inscripción en el mencionado Registro.LA SOCIEDAD deberá comunicar cualquier cambio de socios y administradores o cualquier modificación do contrato social, a fin de que el COLEGIO pueda mantenerlos actualizados.

LA SOCIEDAD se compromete, en su caso, a comunicar a sus miembros, representantes y/ou personas de contacto que designe sus derechos y los canales establecidos para ejercerlos

Le informamos, respecto de los datos de carácter personal que nos ha facilitado, de los siguientes extremos: Responsable de tratamiento: Sus datos serán tratados por ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE PONTEVEDRA, con CIF ESQ3669005E. Finalidad y legitimación: es [la incorporación de la Sociedad, sus socios y administradores, así como el presentador, en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio para así poder ejercer las competencias correspondientes sobre los profesionales colegiados].

La respuesta o cumplimentación de este formulario es necesaria para el cumplimiento de las finalidades antedichas, por lo que deberá facilitar de forma obligatoria los datos marcados con asterisco (*). El resto de datos tiene carácter voluntario. Para poder mantener sus datos actualizados, usted deberá comunicar cualquier modificación que se produzca sobre los mismos.

Sus datos serán cedidos a entidades e instituciones cuando sea exigido por la ley o cuando sea necesario para el cumplimiento, mantenimiento y desarrollo de la relación y se limite exclusivamente a esa finalidad.

Se permitirá el acceso a los datos, por parte de empresas o entidades externas, cuando el Colegio precise de la prestación de los correspondientes servicios señalando como tales, a título enunciativo y no limitativo los siguientes: mantenimiento de los equipos, asesoría y gestoría, no siendo cedidos a esas entidades a efectos legales.

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a Colegio de Graduados Sociales de Pontevedra. C/ Alfonso X El Sabio, 3 1º. 36211 Vigo.
Usamos cookies có obxetivo de mellorar a experiencia dos nosos visitantes. Visita a páxina de Política de cookies para coñecer máis detalles.
Aceptar
Identificación
Introduza o seu email e contrasinal para identificarse
Olvidaches a túa contrasinal?
Cancelar
Identificación fallida
O nome de usuario ou contrasinal non se corresponden con ningún dos nosos usuarios rexistrados.
Identificación correcta
Benvido/a, [usuario]
Reserva
Do you need to check a reservation that you did without registering in our website? Don't worry, we have you covered: you only need to provide the email used to create it and the reservation code.
Cancelar
Reserva non atopada
We could not find the reservation you're looking for. Maybe you made a mistake writing your email or the reservation code, you can check them and try again.
Recuperar contrasinal
Para recoupara a contrasinal, introduce o teu número de colexiado no seguinte campo:
Cancelar
Recuperar contrasinal
Si o número de colexiado está rexistrado no noso sistema, recibirá na bandexa de entrada un correo electrónico con instrucción para recuperar a contrasinal.